Ужгородський національний університет

Наукова бібліотека

• • • Шановні користувачі! • Сайт бібліотеки знаходиться на стадії вдосконалення, тому деякі функції можуть бути недоступними. • Просимо вибачення за тимчасові незручності! • • •

Бібліотека сьогодні

Наукова бібліотека ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – центр культурно-просвітницької роботи навчального закладу, інформаційна база науково-дослідницької роботи вчених, аспірантів, студентів з багатогалузевим фондом науково-технічної, довідкової, навчальної літератури.

Сучасний етап розвитку університетської бібліотеки характеризується зміною основних пріоритетів в її діяльності – продовженню впровадження комп'ютерних технологій.

Протягом останніх 14 років автоматизація стала одним з головних напрямків розвитку бібліотеки Ужгородського університету.

З 2003 року, при Інформаційно-обчислювальному центрі університету створена Лабораторія автоматизації бібліотечних процесів, яка з часом, була підпорядкована Науковій бібліотеці. Головною метою новоствореного відділу стало впровадження нових інформаційних та комп’ютерних технологій в бібліотечні процеси, яке активно трансформувалось (2011 р.), у відділ автоматизації та комп’ютерних технологій.

Скориставшись передовим досвідом впровадження автоматизації в провідних бібліотеках України, колектив книгозбірні сміливо впроваджує новітні технології в свою роботу.

У 2000 році університетом для бібліотеки було придбано бібліотечне програмне забезпечення АІБС МАРК 3,72, можливості якого згодом були вичерпані, але на той час це був крок вперед. В цьому ж році було започатковано електронний каталог (ЕК), який став основною електронною базою книгозбірні і платформою для подальшого просування інновацій. На той час, в базі даних електронного каталогу нараховувалось понад 12 тис. записів (назв), тому було вкрай важливо зберегти накопичену інформацію при переході на інше ПЗ. На відміну від інших бібліотек, які запровадили бібліотечну електронну програму АБІС «УФД/Бібліотека» раніше і розпочали цю роботу з нуля, бібліотека Ужгородського університету пройшла не простий шлях конвертування інформації.

Подальші інноваційні зміни стали можливими завдяки придбанню, в 2004 році, вітчизняного програмного забезпечення, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, – АБІС (автоматизованої бібліотечної інформаційної системи) «УФД/Бібліотека», яка передбачає як автоматизацію основних технологічних циклів бібліотеки, так і інформаційне обслуговування користувачів, і може працювати під керуванням операційних систем Windows і Linux.

Лише в 2007 році було завершено роботу імпортування бібліотечних баз даних, створених раніше за допомогою АІБС МАРК та впроваджено новоствореного електронного каталогу за допомогою системи УФД/Бібліотека. Загальний обсяг каталогу, на той час, містив вже понад 45436 описів документів.

У 2011 році будо надано вільний доступ користувачам до ЕК в електронній читальній залі бібліотеки, що значно підвищило якість і швидкість пошуку інформації. У 2016 році доступ до електронного каталогу було розширено через мережу Інтернет.

Протягом наступних років автоматизація бібліотечних інформаційних процесів та комп’ютеризація поширюється майже на всі структурні підрозділи бібліотеки. Активізується ретроввод книжкового фонду до електронного каталогу. Продовжується робота зі створення окремих тематичних електронних каталогів, серед яких особливе значення отримав каталог «Праці вчених Ужгородського національного університету», формується база даних власних електронних бібліографічних покажчиків та Наукових вісників УжНУ.

В 2013 році розпочато роботу по штрихкодуванню бібліотечного фонду, що уможливлювало автоматизовану книговидачу. Поряд з комп’ютеризацією інформаційного обслуговування користувачів бібліотека завершує автоматизацію всіх технологічних бібліотечних процесів. В 2017 р. комп’ютеризовано 100% фонду навчальної літератури та остаточно переведено на автоматизовану книговидачу всі категорії читачів, в усіх підрозділах книгозбірні.

На 2018 рік загальний електронний каталог складає 646820 записів.

Наразі пріоритетним завданням бібліотеки є формування електронної бібліотеки, заснованої на власних ресурсах (електронний каталог, щомісячний бюлетень нових надходжень, повнотекстова база даних праць науковців УжНУ, електронний репозитарій тощо) і на доступі до якісної світової інформації (віддалених ресурсів).

В 2014 році, сприяючи підвищенню рейтингу університету, було розпочато створення електронного репозитарію (https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/) наукових публікацій ДВНЗ «УжНУ» як єдиного електронного архіву результатів науково-дослідної роботи, публікацій науковців, викладачів, аспірантів та студентів університету, дипломних і магістерських робіт студентів для їх централізованого зберігання та надання відкритого чи обмеженого доступу до них світовій академічній спільноті у режимі он-лайн. Наразі саме бібліотека здійснює технічну та інформаційну підтримку репозитарію та активно його поповнює. На 01.08.2018 р. в електронному репозитарії УжНУ представлено майже 18922 документа, з них 11620 документа (матеріали вісників, науково-технічних збірників, журналів, матеріали конференцій ДВНЗ "УжНУ" та інше) розмістила Наукова бібліотека.

У 2015 році Наукова бібліотека УжНУ зареєструвалася як корпоративний учасник проекту НБУВ «Книжкові пам’ятки України». Мета наукового проекту: зведення інформації про наявність в бібліотеках та інших державних інституціях України книжкових пам’яток на порталі НБУВ.

У 2016 році, ставши партнером Консорціуму e-VERUM, університет отримав доступ до міжнародних наукових БД (Web of Science).Також протягом декількох років Наукова бібліотека УжНУ передплачує електронну базу навчальної та наукової літератури ТОВ «ЦУЛ». З 30 жовтня 2017 року МОН України надало безкоштовний доступ Ужгородському університету до міжнародних баз даних Web of Science та Scopus.

Потужним електронним ресурсом власної генерації став новий бібліотечний сайт (http://www.lib.uzhnu.edu.ua/), на якому представлена вся інформація про бібліотеку, її діяльність, послуги, зібрано багато корисної інформації, як для студентів, науковців, так і абітурієнтів. Доступ з сайту до електронних ресурсів, як до власних, так і до світової якісної інформації надається в режимі 24 х 7 х 365. Для інформаційного обслуговування віддалених читачів на сайті бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (надалі ВДС).

Крім ВДС віддаленим читачам через мережу Інтернет бібліотека надає цілий спектр послуг: електронне замовлення літератури; визначення індексів УДК, ББК; ЕДД (електронна доставка документа – отримання на електронну пошту цифрової копії статті, фрагменту чи розділу книжки з фондів НБ (враховуючи Закон про авторське право)); міжбібліотечний абонемент (МБА) та ін.

На 01.01.2018 р. інформаційний потенціал книгозбірні складає 1626639 прим. на паперових та електронних носіях, який за своїм складом повністю відповідає профілю університету і щорічно поповнюється на 10-14 тис. нових документів. До послуг користувачів більше 400 періодичних фахових видань, в т. ч. міжнародних. Всі інформаційні ресурси книгозбірні доступні для використання, пошук ведеться цілодобово через електронний каталог та web-сайт бібліотеки.

Бібліотека щорічно надає послуги понад 40 тис. користувачам, яким видається більше 1 млн. прим. документів.

  • Сьогодні у структурі бібліотеки 8 відділів:
  • Відділ зберігання фондів
  • Відділ комплектування та наукової обробки документів
  • Відділ обслуговування користувачів
  • Інформаційно-бібліографічний відділ
  • Відділ рукописів та стародруків
  • Відділ іноземної літератури
  • Відділ рукописів та стародруків
  • Ценрт наукометрії та інформаційної підтримки освіти та науки

Для читачів працюють: 11 абонементів, 12 спеціалізованих читальних зал (в т. ч. електронна читальна зала), в яких є доступ до мережі Інтернет та зони Wi-Fi.

Бібліотека є учасником корпоративних проектів. Налагоджено видавничу та проектну діяльність.

З метою популяризації наукових надбань вчених Ужгородського нацонального університету, висвітленню їхньої ролі в розвитку науки краю, держави та світу, їхнє достойне місце в світовій науковій еліті, бібліотека Ужгородського університету постійно видає біобібліографічні покажчики, присвячені ювілейним датам та науковим досягненням науковців УжНУ (щорічно видається 2-3 покажчики), презентуються виставки-персоналії та віртуальні виставки, які розміщуються на сайті бібліотеки.

Важливе місце в діяльності бібліотеки займає довідково-інформаційне обслуговування користувачів, роль і значення якого зростає.

В стінах бібліотеки проходять інформаційно-ділові зустрічі, Дні інформації, літературні зустрічі, презентації інноваційних бібліотечних послуг, тренінги освоєння можливостей електронних баз даних. Основна мета цих заходів – розкриття інформаційних можливостей бібліотеки, ознайомлення з інноваціями в її діяльності та пошук подальшого ділового партнерства.

Сьогодні бібліотека університету не лише засіб забезпечення доступу студентів до знань та інформації, але і просвітницький та дозвіллєвий осередок. Спільно з різними факультетами університету тут організовуються заходи різноманітної тематики. Бібліотека відгукується на всі події, що відбуваються в університеті, місті, краї, державі, світі.

Бібліотека Ужгородського університету активно задіяна в соціальних мережах. Має свою офіційну сторінку в мережі «Facebook».

У 2018 році бібліотека університету стала партнером Української бібліотечної асоціації.

Університетська бібліотека сьогодні – не лише місце зібрання книг, але й мозковий осередок університету, який знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів в УжНУ. З червня 2018 року в структурі бібліотеки розпочав свою роботу новостворений Центр наукометрії та інформаційної підтримки освіти та науки, котрий здійснює наукову, наукометричну, бібліометричну, аналітичну та іншу діяльність і надає інформаційну підтримку науковим дослідженням. Метою діяльності Центру є проведення досліджень в галузі наукової комунікації, відкритого доступу, наукометрії та бібліометрії, поширення інформації про наукові дослідження в ДВНЗ «УжНУ» та підвищення їх результативності шляхом створення відповідної інфраструктури та інноваційних застосунків цифрової комунікації. Центр об’єднує в собі відділи наукометричного аналізу, організації бібліотечно-інформаційного сервісу та інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення.

Відкриваючи нову сторінку своєї історії, бібліотека УжНУ продовжує жити і розвиватися як освітній, науковий, інформаційний центр, який використовує нові технології, зберігаючи і розвиваючи наукову та культурно-виховну спадщину університету.

Тож, університетська бібліотека залишається вірною своїй місії — сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців та здійснювати інформаційну підтримку освітньої, науково-дослідної, гуманітарної, просвітницької діяльності університету на основі поєднання традиційних та новітніх інформаційно-бібліотечних технологій.