Ужгородський національний університет

Наукова бібліотека

• • • Шановні користувачі! • Сайт бібліотеки знаходиться на стадії вдосконалення, тому деякі функції можуть бути недоступними. • Просимо вибачення за тимчасові незручності! • • •

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила користування бібліотекою ДВНЗ «УжНУ» розроблені відповідно до  Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27.01.1995 р., Типових правил користування бібліотеками України №275 від 05.05.1999 р., Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України №155 від 30.04.98 р., Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України і затверджуються керівником вищого навчального закладу.

1.2. Наукова бібліотека ДВНЗ «Ужгородський національний університет» /надалі Бібліотека/ є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом університету, який здійснює бібліотечно-бібліографічне забезпечення навчально-виховного та науково-дослідного процесів університету.

1.3 Фонд та матеріально-технічні засоби Бібліотеки є власністю університету.

1.4  Користування Бібліотекою ДВНЗ «УжНУ»безкоштовне. Платні послуги можуть  надаватись додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5.06.1997 р. №534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27.10.1997 р. №383. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується керівником вищого навчального закладу.

 

 

 

 

 

2.  Права та обов’язки читачів.

Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

 

2.1Право користування Бібліотекою надається:

2.1.1  студентам денного  та заочного відділень, професорсько-викладацькому складу, аспірантам, докторантам, штатним співробітникам університету, слухачам підготовчого відділення;

2.1.2    викладачам, науковцям, аспірантам і студентам інших навчальних закладів;

2.1.3    працівникам науково-дослідних установ;

2.1.4 іншим стороннім особам.

2.1.5 Користувачі перелічені в пп. 2.1.2. -2.1.4  обслуговуються лише в читальних залах.

2.2Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову,    навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, у філіях та інших пунктах видачі літератури; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються Бібліотекою; брати участь у читацьких конференціях, літературних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить Бібліотека.

2.3 Підставою для отримання єдиного читацького квитка є:

- паспорт;

- студентський /аспірантський квиток або копія/витяг з наказу ректора університету про зарахування на навчання;

- службове посвідчення.

2.4 Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

 2.5   Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

  2.6 При втраті читацького квитка читач отримує дублікат (сплативши

його вартість згідно прейскуранту платних послуг).

2.7 Перед записом в Бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування Бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку чи в читацькому формулярі або заяві-погодженні на електронне обслуговування.

2.8  Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.9  Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10—15 примірників  строком на місяць, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників на той же термін.

2.10 Художня програмна література видається строком до 15 днів,  інша   художня література  – відповідно до потреб.

2.11  Енциклопедії, довідкові видання, альбоми, атласи, рідкісні та цінні        книги, а також книги, одержані по МБА, видаютьсятільки в читальнихзалах.

2.12 Порядок користуванняфондом стародрукованих,рідкісних та  цінних книг передбаченийспеціальними правилами.

2.13  Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видається в установленому порядку.

2.14 Одержані документи користувач повинен повертати у визначенні Бібліотекою терміни.

2.15 Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на  прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

2.16 При відсутності в Бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

2.17 Повернення літератури засвідчує бібліотекар підписом у паперовому читацькому формулярі або вилученням її з електронного формуляра.

2.18 Для отримання літератури користувач повинен заповнити вимогу на кожну окрему книг, подати читацький квиток, отримання засвідчити підписом  за кожне видання (в разі електронного обслуговування отримання засвідчити введенням особистого електронного підпису).

2.19 Література замовлена з основного книгосховища зберігається в читальному залі до 10 днів. Читачі мають право користуватися літературою з основного книгосховища, виданою на замовлення інших читачів у період їх відсутності.

2.20 Повернення літератури засвідчує бібліотекар підписом у читацькому формулярі або вилученням її запису з електронного формуляру користувача.

2.21 Читачі зобов’язані дбайливо ставитися до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх в установлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки, якщо вона не записана в одному з облікових документів (або не зареєстрована в електронному формулярі); не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

2.22 При отриманні літератури читач має ретельно передивитися її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.23 Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.24 Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою.(Пункт 3.5 в редакції Наказу Мінкультури №319 ( 0538-01) від 25.05.2001)

2.25 Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх  відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання.

2.26 Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.27 На час літніх канікул студенти повинні повернути до Бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

2.28 На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватися, пред’явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.

2.29 Читачі, що закінчили ДВНЗ «УжНУ» (або звільняються з роботи в університеті ) до отримання диплому  (або отримання трудової книжки) повинні повністю розрахуватися з Бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.30 Читачі повинні додержуватися тиші в читальних залах та інших приміщеннях Бібліотеки.

2.31 Обслуговування Бібліотекою сторонніх осіб здійснюється на платній основі що відповідає встановленим розмірам оплати відповідно наказу по університету «Про встановлення розмірів оплати за надання освітніх та інших послуг» .

2.32 Користувачі, які відносяться до категорії сторонніх осіб, мають право на      тимчасову перепустку в читальні зали,  якщо їх потреба в користуванні бібліотекою не перевищує 3 дні.

2.33 Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.(Правила доповнено пунктом 3.10 згідно з Наказом Мінкультури №319 (0538-01)від 25.05.2001)

2.34  Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не  обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.35 За порушення правил користування бібліотекою читач може бути         позбавлений права користуватися всіма пунктами  видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

 

 

 

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ  КОРИСТУВАЧІВ

 

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи вищого закладу освіти

3.2 Інформує користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України N 534 ( 534-97-п ) від 05.06.97;

3.3 Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.4 Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, художню та іншу літературу.

3.5 Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, виконує всі види бібліотечних довідок.

3.6 Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературні вечори та інші бібліотечні заходи.

3.7 Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах.

3.8 Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.9 Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, електронного каталогу, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.

3.10 Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.11 Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА, національної та міжнародно- інформаційних мереж.

3.12 Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації.

3.13 Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

3.14 Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.

3.15 Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

Директор бібліотеки                                                             М.М. Медведь