Ужгородський національний університет

Наукова бібліотека

• • • Шановні користувачі! • Сайт бібліотеки знаходиться на стадії вдосконалення, тому деякі функції можуть бути недоступними. • Просимо вибачення за тимчасові незручності! • • •

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

Ужгородський національний університет

Наукова бібліотека

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВА РОЗШИРЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ОН-ЛАЙН ПОСЛУГ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО ІМІДЖУ БІБЛІОТЕКИ»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній Інтернет-конференції «Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних он-лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки», яка відбудеться 18-25 червня 2019 року на сайті Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету  http://www.lib.uzhnu.edu.ua/.

Форма участі – дистанційна, передбачає розміщення тез, статей та презентацій; перегляд матеріалів та участь в обговоренні. По закінченні  конференції планується розміщення наданих матеріалів в Репозитарії УжНУ за адресою https://dspace.uzhnu.edu.ua,  а також видання друкованого збірника тез та статей.

Публікація матеріалів безкоштовна.

Реєстрація учасника конференції до 25 червня 2019 року.

Матеріали, оформлені відповідно до приведених вимог просимо надсилати оргкомітету на адресу supcenter@uzhnu.edu.ua до 5 червня 2019 року з позначкою «Інтернет-конференція».

Участь у конференції дозволить оприлюднити результати практичного досвіду та наукових досліджень, визначити шляхи вирішення певних проблем, обмінятися думками.

 

На конференції передбачається обговорення питань за такими напрямами:

 1. Он-лайн сервіси як перспективні та альтернативні засоби розвитку бібліотечних послуг.
 2. Кібербезпека у бібліотеках: заходи безпеки та методи вдосконалення кіберзахисту.
 3. Технології веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку середовища.
 4. Буктрейлер – нова форма реклами книг в інформаційному просторі та роль бібліотеки в ії впровадженні.
 5. Цифрові архіви, їх роль та значення сучасного користувача бібліотек.
 6. Веб-сайт бібліотеки університету – важливий інструмент в системі маркетингового просування бібліотечних он-лайн послуг.
 7. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек.
 8. Роль соціальних інформаційних комунікацій у розвитку бібліотек вищих навчальних закладів.
 9. Стратегічні орієнтири розвитку сучасних бібліотечних технологій.
 10. Інформаційна освіта бібліотекаря: сучасні можливості набуття нових компетентностей.

 

 

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Вимоги до оформлення матеріалів (тез та статей, презентацій):

 • Обсяг статей – 5-8 сторінок (з додатками), тез – до 3 сторінок, формат аркуша А-4, у текстовому редакторі Microsoft Word (.docx);.
 • Шрифт: заголовки (УДК; назва статті; ініціали та прізвище автора (-рів); повна назва установи, з якої виходить робота; анотація, ключові слова, українською, російською та англійською мовою) прописними і рядковими літерами; основний текст (вступ, основна частина, висновки, література) Times New Roman кегль 14 пт.
 • Інтервал між рядками – 1,15; абзац – 1,25 см.
 • Поля: ліве – 3,0 см, верхнє, нижнє, праве – 2,0 см; без нумерації сторінок.
 • Таблиці, малюнки, діаграми, фото просимо надавати окремими файлами в форматі  .jpg.
 • Відомості про авторів додаються на окремому аркуші: повністю прізвище, ім’я і по-батькові, посада та місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, адреса, контактний телефон, e-mail (обов’язково).
 • Презентації повинні бути виконані у форматі .ppt або .pptx.
 • Назва файлу повинна відповідати ПІБ автора (-рів).
 • Фото автора (авторів) додається окремим файлом за прізвищем у форматі .jpg.

Приклад:

УДК 025.5 :025.4.036 :027.021(477.87). 001.76

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ТА ЇЇ РОЛЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ТА НАУКОВОМУ ПРОЦЕСАХ УНІВЕРСИТЕТУ

М. М. Медведь

Ужгородський національний університет
Наукова бібліотека

 

   Анотація: У статті аналізується внесок бібліотечно-інформаційного забезпечення Наукової бібліотеки у науковий та навчальний процеси Ужгородського національного університету, які відбулись завдяки інноваційним впровадженням  у роботу книгозбірні протягом періоду 2013- 2017 рр.

   Ключові слова: Наукова бібліотека Ужгородського національного університету, бібліотечні інновації, інформатизація бібліотеки, сучасні бібліотечні технології, електронна бібліотека, електронний каталог, університетський репозитарій.

   Наукова бібліотека Ужгородського національного університету є саме тим структурним підрозділом університету, який …

Література:

1.

2.

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА И ЕЕ РОЛЬ В УЧЕБНОМ И НАУЧНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА

М. Н. Медведь

Ужгородский национальный университет
Научная библиотека

   Аннотация: В статье анализируется вклад библиотечно-информационного обеспечения Научной библиотеки в научный и учебный процессы Ужгородского национального университета, которые произошли благодаря инновационным внедрениям в работу библиотеки в период 2013- 2017 гг.

   Ключевые слова: Научная библиотека Ужгородского национального университета, библиотечные инновации, информатизация библиотеки, современные библиотечные технологии, электронная библиотека, электронный каталог, университетский репозитарий.

 

THE ROLE OF THE LIBRARY AND INFORMATION SUPPLY OF THE SCIENTIFIC LIBRARY IN THE EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROCESSES OF THE UZHGOROD NATIONAL UNIVERSITY

M. M. Medved

Uzhgorod National University
Scientific Library

   Annotation: Author analyses contribution of informational support that scientific library brings in scientific and educational processes of Uzhgorod National University; innovative methods of bookkeeping for 2013-2017.

   Key words: scientific libraries of Uzhgorod National University, library innovations, library informatization, modern library technologies, electronic library, electronic catalog, university repository.

 

За достовірність надісланих матеріалів відповідальність несуть автори. Увага! Всі роботи будуть перевірені на плагіат, прийнятою в УжНУ системою Strikeplagiarism.

 

Оргкомітет залишає за собою право на рецензування та відбір матеріалів. Статті та тези, що за змістом та оформленням не відповідають зазначеним вимогам, до публікації не приймаються. Про прийняття матеріалів авторам буде повідомлено на вказану адресу електронної пошти.

До участі запрошуються: працівники бібліотек різних типів і видів, викладачі навчальних закладів, науковці, аспіранти, магістранти, студенти (рецензія наукового керівника – обов’язкова).

З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою library@uzhnu.edu.ua  або за телефоном:

+38 0660970093 – зав. відділом інф. технологій та комп'ютерного забезпечення

Ігнатюк Мар’яна Михайлівна

+ 38 0506726321 – зав.відділом наукометрії Смірнова Анна Антоніовна

+38 0501833326 – зав.відділом організації бібліотечно-інформаційного сервісу

Шпонтак Крістіна Омелянівна

+38 0509425943 – заступник директора Воробець Вікторія Вікторівна

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ: за посиланням або доданим листом до оргкомітету конференції за адресою library@uzhnu.edu.ua