ПУБЛІКАЦІЯ

Наукова публікація — це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців. Раніше більшість публікацій здійснювалися шляхом друку на папері, на сучасному етапі значна частина наукових публікацій здійснюється в електронному вигляді.

Оформлення тексту залежить від видання, де ви плануєте опублікувати статтю. Пропонуємо сервіси для вибору журналу для ознайомлення та публікації результатів досліджень, а також вимоги до структурування тексту, оформлення цитувань, списку використаних джерел тощо.

ВИБІР ЖУРНАЛУ

Знайдіть журнали, що публікують результати досліджень за вашим науковим напрямком, перегляньте показники впливовості:

Scimago Journal & Country Rank – рейтинг журналів, що наводить комплекс бібліометричних показників на основі інформаційних ресурсів бази даних SciVerse Scopus корпорації Elsevier. Надає можливість оцінити ефективність діяльності наукового видання.

Як знайти журнал в базі даних Scopus

Journal Citation Reports – рейтинг журналів за імпакт-фактором, який щорічно публікує компанія Clarivate Analytics на основі даних платформи Web of Science.

Manuscript Matcher в Master Journal List – інструмент для пошуку журналів для публікації за назвою та/або анотацією рукопису серед видань, котрі індексуються в Web of Science Core Collection.

DOAJ – довідник журналів відкритого доступу.  Інтерактивний онлайн-каталог, який індексує і забезпечує доступ до високоякісних, відкритих журналів, що рецензуються. Містить метадані статей цих журналів. Каталог прагне охопити усі відкриті наукові журнали, що дотримуються загальних принципів якості наукових видань, сприяти їхньому поширенню, використанню та популяризації руху  Відкритого доступу.  DOAJ існує за рахунок спонсорської підтримки і не залежить від жодних державних, чи приватних організацій. Будь-який відкритий рецензований журнал може бути доданий до каталогу за умови відповідності критеріям DOAJ.

Перевірте видавця:

OASPA – асоціація видавців відкритого наукового доступу.  Підтримка та представлення інтересів журналу відкритого доступу і видавців книг у всьому світі з усіх наукових, технічних і наукових дисциплін.

РЕПОЗИТАРІЇ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ДАНИХ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Пропонуємо ресурси, які автори можуть використовувати для поширення результатів своїх досліджень (препринтів, опублікованих матеріалів тощо), а також, для поширення дослідницьких даних.

OpenDOAR – каталог репозитаріїв відкритого доступу.  Авторитетний довідник академічних сховищ з відкритим доступом по всьому світу. Підтримує всеосяжний список інституційних та тематичних репозитаріїв.

Zenodo – репозитарій відкритий для усіх науковців, незалежно від галузі знань та джерел фінансування їхніх досліджень. Усі депозити зберігаються в CERN Data Centre. Кожен депозит Zenodo безкоштовно отримує DOI.

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів ДВНЗ «УжНУ» (DSpace)

Наукові та освітні матеріали професорсько-викладацького складу, працівників, докторантів та аспірантів університету мають розміщуватися в DSpace для ефективного їх представлення у відкритому доступі.

DOI

DOI (Digital Object Identifier)  – це ідентифікатор цифрового об’єкту, а саме позначення статті, сторінки, матеріалу, яке залишається незмінним, на відміну від сайту журналу, який може бути видаленим. Він вказує шлях до документу у веб-просторі, допомагає здійснювати пошук необхідної інформації та обмінюватись даними. Це той стандарт, який прийнятий в англомовній спільноті, його використовують видавництва з усього світу, а генерують його великі компанії та сервери (CrossRef, DataCite тощо). Він націлений на покращення комунікації між науковою спільнотою, вдосконалення процесу пошуку дослідницького контенту, цитувань та зв’язків між державами. 

СТРУКТУРА НАУКОВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ

Найбільш поширена структура наукової статті втілена в принципі IMRAD

Introduction, Methods, Results, and Discussion – міжнародний формат наукових статей

Кожна стаття має чітку структуру:

 • Назва (Title) – чітко окреслює головну ціль статті, починається з об’єкта дослідження, приваблює увагу читача.
 • Анотація (Abstract) – лаконічно відображає зміст тексту статті: цілі дослідження, основні аспекти, методи й результати. Має бути максимально інформативною та дещо провокуючою, аби зацікавити читача.
 • Ключові слова (Keywords) – це перелік основних термінів, розглянутих у статті.
 • Вступ (Introduction) – окреслення ключової задачі, гіпотези. У вступі варто відповісти на питання: Що вже відомо про предмет дослідження? Що ми знаємо? Що ми розглянемо в конкретній статті?
 • Методи (Methods) – опис конкретних методів і матеріалів, що використовувалися в процесі дослідження; опис усіх факторів, що вплинули на отримані результати.
 • Результати (Results) And – ключовий розділ статті, наповнений конкретними тезами й аргументами.
 • Обговорення (Discussion) – порівняння отриманих результатів з результатами попередніх досліджень теми; значення проведеного дослідження; чи підтверджують результати гіпотезу; подальша перспектива вивчення теми.
 • Висновки (Conclusions) – відповіді на питання: Чи вдалося досягти мети дослідження? Яке значення мають результати? Чи мають результати практичне застосування? Які питання лишилися без відповідей?
 • Література (References) – список усіх використаних джерел.

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Стиль оформлення списку посилань та цитувань, науковець тепер може вибирати самостійно: або відповідно до Національного стандарту України «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання», або одним із 11 міжнародних ситів цитування (MLA style, APA-1,2, Chicago / Turabianstyle, Harvardstyle, ACS, AIP, IEEE, Vancouver, OSCOLA, APS, SpringerMathPhysStyle).

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах:

 • MLA (Modern Language Association) style
 • APA (American Psychological Association) style
 • Chicago/Turabian style
 • Harvard style
 • ACS (American Chemical Society) style
 • AIP (American Institute of Physics) style
 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style
 • Vancouver style
 • OSCOLA

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ

Транслітерація кирилиці (українська мова) латиницею.

Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55  « Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. Для транслітерації рекомендуємо використовувати сайт: http://ukrlit.org/transliteratsiia.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання чи досліджень, студенти, викладачі та науковці керуються, передусім, принципами чесності, чесної праці та навчання. Плагіат, списування, несанкціоноване використання чужих напрацювань є неприйнятним і жодним чином не толеруються в спільноті.

Оригінальність тексту – це поняття, протилежне плагіату. Чим більше плагіату в тексті, тим менше його оригінальність і навпаки – чим менше плагіату, тим унікальність даного тексту вища. Справедливою є наступна формула:

% плагіату + % оригінальності = 100%

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP)

Бібліотека УжНУ є модератором електронного кабінету ДВНЗ «УжНУ» в системі виявлення збігів/ідентичності/схожості та створює акаунти для відповідальних за перевірку академічних текстів від структурних підрозділів.

Бібліотека пропонує на безоплатній основі спільноті ДВНЗ «УжНУ»

 • індивідуальні консультації з різних аспектів академічної доброчесності
 • консультаційний супровід для правильного оформлення посилань на використані джерела відповідно до вітчизняних стандартів і міжнародних стилів цитування
 • освітні заходи з різних аспектів академічної доброчесності
 • перевірку академічних текстів відповідно до Положення про академічну доброчесність в «Ужгородському національному університеті», а саме: підручників, посібників та монографій.

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ

Шановні викладачі!

З метою інформаційної підтримки науково-дослідної діяльності Університету пропонуємо вам Перелік наукових фахових видань України, затверджених ВАК України. Зміни і доповнення до Переліку будуть систематично відображатися у даний рубриці.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

БЕЗОПЛАТНА ПУБЛІКАЦІЯ

Міжнародні видавництва підтримують вчених України і пропонують можливість безоплатно або із суттєвою знижкою публікувати результати наукових досліджень у своїх виданнях відкритого та гібридного доступу (застосування APC waiver policy).

На платформі Research4Life створено спеціальну сторінку, на якій зібрано посилання на видавців, що практикують APC waiver policy та на відповідні інструкції на їхніх вебсайтах; правила у кожного видавництва можуть відрізнятись. Автори із країни групи A за класифікацією Research4Life, мають право на безоплатну публікацію у журналах видавництв з даного списку (Україна з 2023 р. входить в цю групу).

Сторінка оновлюється 1 раз на рік.

Elsevier надає безкоштовний доступ до своїх дослідницьких інструментів, баз даних, освітніх платформ для полегшення роботи науковців у цей складний період. Створено Resource Centre, де українські науковці та студенти можуть зареєструватись, щоб отримати доступ до таких продуктів Elsevier як ScienceDirect, Scopus, Researcher Discovery, Researcher Academy і Mendeley. Компанія пропонує можливість безоплатно публікувати результати наукових досліджень у своїх виданнях «золотого» відкритого доступу. Важливо, щоб відповідальний автор був працівником української установи (мав українську афіліацію). 100 %-ва знижка застосовується автоматично, про що компанія повідомить автора у процесі опрацювання поданого рукопису.

Можливість безоплатної публікації не скасовує високих вимог до якості наукових результатів, що подаються до публікації, та ретельного процесу їхнього розгляду рецензентами.

Міжнародний проєкт eIFL також налагодив низку домовленостей з видавцями, що готові забезпечити звільнення від оплати або знижену оплату за публікацію статей авторам з України.

Форма Індексування УДК та авторський знак