V НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ – ВИЖИВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК У ПЕРІОД СЬОГОДЕННЯ»

  • Електронні сервіси бібліотеки для забезпечення наукового і навчального процесу. 
  • Збереження і представлення документованої історико-культурної спадщини у цифровому форматі через офіційний сайт установи. 
  • Книгознавчі дослідження історико-культурних фондів.
  • Інформаційна освіта як ключ до успіху професійного менеджменту бібліотекара та запорука його нових компетентностей.
  • Дистанційна робота бібліотек як альтернатива традиційній роботі.
  • Штучний інтелект у бібліотеках як новітня форма інформаційних послуг.
  • Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек.
  • Наукометрія – ефективна організація інформаційної політики вишу.
  • Відкрита наука в Україні: поступ і шляхи розвитку.

До опублікування приймаються матеріали українською та англійською мовами, що відповідають тематиці Конференції та                                        не публікувалися раніше.
Увага! Всі роботи будуть перевірені на наявність текстових запозичень.
Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів. Статті, що за змістом та оформленням не відповідають зазначеним вимогам не приймаються. Публікація статей безкоштовна.
Структура статті: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень, мета статті (постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок. Назва статті має бути лаконічною (не більше 10 слів).
Стаття має містити: УДК; ім’я та прізвище автора (-рів); відомість про автора (наукова ступінь, вчене звання, посада, назва та адреса установи, де працює автор, ідентифікатор ORCID, Researcher ID, Scopus ID, e-mail; назву статті; анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (4-6). Фото автора (при бажанні) додається окремим файлом за прізвищем у форматі .jpg.
Обсяг статей – 8-10 сторінок; формат аркуша А-4, у текстовому редакторі Microsoft Word (.docx). Гарнітура – Times New Roman, кегль шрифта – 14, інтервал між рядками – 1,5; абзац – 1,25 см. Поля: ліве – 3,0 см, верхнє, нижнє, праве – 2,0 см; без нумерації сторінок. Рисунки, діаграми, фото просимо надавати окремими файлами в форматі .jpg.
Списки бібліографічних посилань слід оформлювати згідно із ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання». Вказувати цифрові ідентифікатори об’єкта (DOI), присвячені науковим публікаціям, на які дається посилання. Посилання оформляти у квадратних дужках, приклад: [2, с. 23]. Після Списку бібліографічних посилань окремим списком надати References, який має бути оформлений за міжнародним стандартом АРА.

У кінці статті англійською мовою надати резюме статті (короткий підсумковий виклад статті). Цей блок має містити такі елементи: ім’я та прізвище автора; відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи); назва статті; власне текст, резюме (обсягом не менше як 1800 знаків, включаючи ключові слова (4-6). Презентації повинні бути виконані у форматі .ppt або.pptx. Назва файлу – прізвище автора латинськими літерами.

УДК 027.7(477.87-25)+027.08:001.891
Марія Медведь ‒ кандидат філологічних наук, директор Наукової бібліотеки
Ужгородського національного університету,                                                                                                                                                                          88000, Україна, м. Ужгород, вул. Університетська, 14.                                                                                                                                                      ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8275-9026                                                                                                                                                                        Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58116858000                                                                                                                              e-mail: maria.medved@uzhnu.edu.ua

Бібліометричні та наукометричні послуги науковцям – нові методи обслуговування у роботі Наукової бібліотеки Ужгородського
національного університету

Стаття присвячена питанням моніторингу та аналітичному аспекту роботи бібліотеки у фокусі бібліометричних характеристик науковців закладів вищої освіти України, які базуються на основі наукометричних  досліджень публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць. Здійснена спроба висвітлення напрацювань університетської бібліотеки щодо політики підтримки та популяризації прогресивних методів обслуговування, які сприяють підняттю авторитетності вчених та поширенню їх наукових досліджень з метою відкритості для наукового світу.
Ключові слова: Наукова бібліотека Ужгородського національного університету, послуги бібліотеки, наукометрія, бібліометрія, відкрита наука.
   Текст

Список бібліографічних посилань
1.
2.
 References
1.
2.
Mariia Medved
PhD (Philology),
Directress of the Scientific Library, State Higher Educational Establishment
Uzhhоrod National University
Scientific Library
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8275-9026
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58116858000
e-mail: maria.medved@uzhnu.edu.ua

Bibliometric and Scientometric Services for Scientists as New Service Methods in the Work of the Scientific Library of Uzhhorod National University.
Summary. The publication of the practical experience of the Scientific Library of Uzhhorod National University regarding the support of bibliometric and scientometric characteristics of university researchers makes the study relevant. The purpose of the scientific research was the study of the Library’s innovative services of the analysis of university scholars’ publication activity presented as a separate method of library work in support of openness of science at Uzhhorod National University.
Key words: Scientific library of Uzhhorod National University, library services, scientometrics, bibliometrics, open science.

З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою supcenter@uzhnu.edu.ua  або за телефоном:

+38 0660970093 – завідувачка відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – Ігнатюк Мар’яна
+38 0509425943 – заступник директора Воробець Вікторія
+38 0506726321 – завідувачка відділом наукометрії Смірнова Анна
+38 0501833326 – завідувачка відділом

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ: за посиланням .

Форма для реєстрації

Форма Індексування УДК та авторський знак